วันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2553

การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ (Microsoft Word 2003)

จุดประสงค์รายวิชา  มาตรฐานรายวิชา  และคำอธิบายรายวิชา
การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ  (Microsoft Word 2003)  รหัส  2201-1001   2(3)

จุดประสงค์รายวิชา
  1. มีความเข้าใจโปรแกรมประมวลผลคำ
  2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
  3. เห็นถึงความสำคัญของโปรแกรมประมวลผลคำ
มาตรฐานรายวิชา
  1. อธิบายความหมาย  หน้าที่  และส่วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคำ
  2. ใช้คำสั่งในโปรแกรมประมวลผลคำเพื่อสร้างและแก้ไขเอกสาร
  3. จัดพิมพ์เอกสารด้วยโปรแกรมประมวลผลคำ
คำอธิบายรายวิชา
          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคงฃวามหมายและความสำคัญของโปรแกรมประมวลผลคำ  ปฏิบัติการพิมพ์และจัดการข้อความการพิมพ์เอกสารรูปแบบต่าง  การบันทึก  การจัดพิมพ์เอกสารทางเครื่องพิมพ์

เว็บที่เกี่ยวข้อง
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%B3